Projecten

Cosensis heeft diverse succesvolle projecten in het leven geroepen, zoals Toff, de Blikkenbende, Work4Life en het Shared Value Centre.

Onze aanpak

Met minder middelen meer kwaliteit leveren. Dat is het dilemma van de huidige tijdsgeest en voor organisaties leidt dit tot moeizame samenwerkingsrelaties, tegengestelde belangen en/of inhoudelijke verschillen. Cosensis helpt uw organisatie graag om tot gepaste, creatieve en effectieve oplossingen te komen.

Perspectief

Cosensis is een genetwerkte organisatie van maatschappelijk ondernemers die de ambitie delen maatschappelijke vraagstukken duurzaam op te lossen. Met als belangrijke kernwaarden: vertrouwen, verbinding en vakmanschap.

1
1

Wij zijn

Cosensis staat voor 'samen betekenis geven aan'. Cosensis faciliteert organisaties die de ambitie hebben samen betekenis te geven aan het duurzaam oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Communicatie en transparantie over de ambities, de processtappen en voortgang van deze gezamenlijke ontwikkelprocessen zijn zeer belangrijk, zowel voor interne als externe stakeholders. Daarom verzorgt Cosensis, als onafhankelijke derde, gedurende de opstartperiode van deze samenwerkingsverbanden de procesregie. Ten behoeve van duurzame resultaten treedt Cosensis steeds vaker als maatschappelijk ondernemer en/of initiatiefnemer op.


Een jong en energiek multimediabedrijf, bestaande een groep mensen die op een informele wijze, zonder flauwekul, geconcentreerd en met overtuiging aan de meest uiteenlopende duurzame en innovatieve projecten werken. www.toff-e.nl

next

Jongeren met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en de maatschappij in staat stellen om via persoonlijke werktraineeships en samenwerkingsverbanden vertrouwen in zichzelf en hun talenten te ontwikkelen om daarmee tot zelfstandigheid in werk en inkomen te komen.

next

Werken aan meer gezamenlijkheid in de opvoeding van kinderen door op een creatieve, inspirerende en originele manier invloed uit te oefenen op de (bewuste) keuzes die hierin gemaakt worden met als perspectief een betere wereld.

next

Gericht op het duurzaam oplossen van maatschappelijke vraagstukken via broedplaatsen. Kleinschalig, lokaal, iteratief en domeinoverstijgend in cocreatie met elkaar. Wil jij ook een complex maatschappelijk vraagstuk oplossen? Wij helpen het graag realiseren! www.sharedvaluecentre.nl

next

De Boecop een nieuw initiatief met als doel de Steegse kerk weer nieuw leven in te blazen. De Boecop is ontmoeten: een prettige, sfeervolle en inspirerende plek voor feesten, partijen, vieringen, ceremonies, kunst, cultuur en toerisme.

top

Onze aanpak

Met minder middelen meer kwaliteit leveren. Dat is het dilemma van de huidige tijdsgeest en voor organisaties leidt dit tot moeizame samenwerkingsrelaties, tegengestelde belangen en/of inhoudelijke verschillen. Cosensis helpt uw organisatie graag om tot gepaste, creatieve en effectieve oplossingen te komen.

1. Gevoel van urgentie

Dit is noodzakelijk voor het in beweging krijgen van de markt. Geen urgentie, geen beweging.

Bij Cosensis onderscheiden we twee vormen van urgentie:

 • Continuïteit van de eigen organisatie is in het geding
 • Verlangen en ambitie om als organisatie meer toegevoegde waarde te leveren en de verstoring in de markt op te lossen (maatschappelijk nut)

2. Gedeelde ambitie

Deze ambitie overstijgt het organisatiebelang en doet beroep op een gedeelde missie, visie en kwaliteit. Alles in dienst van het duurzaam (continuïteit) organiseren van de integrale ondersteuningsvraag van uw klanten.

3. Gedeelde perspectief

Investeren om tot een gemeenschappelijke perspectief te komen is essentieel, omdat het een investering is die in de realisatiefase dubbel en dwars wordt terugverdiend.

Driehoekschema

 • De inhoudelijke aspecten (strategie, bijdrage en competenties)
 • Belangen (ambitie, agenda’ s, krachtenveld)
 • Relatie (cultuur, waarden, samenwerking). Deze aspecten vormen de basis voor het gemeenschappelijke perspectief.

Hoe groter deze positieve balans vooraf, des te groter de slagvaardigheid en het onderlinge vertrouwen tijdens de oplossingsfase. Dit is noodzakelijk om de kans op weerstand in het vervolgtraject te verkleinen en de slagingskans om de problematiek samen op te lossen te vergroten.

4. Vindplaatsen

Dit zijn vraagstukken en/of werkomgevingen die geschikt zijn om de gedeelde ambitie gezamenlijk in de praktijk gestalte te geven. Doel is het opdoen van een voor iedereen voelbare succeservaring voor het realiseren van maatschappelijke oplossingen – bijvoorbeeld de integrale ondersteuningsvraag van de client.

Voorwaarden:

 • Gedeelde urgentie/groot maatschappelijk nut
 • De interne dynamiek tussen deelnemers is positief en in balans
 • De externe stakeholders bieden een kader als ontwikkelingsruimte
 • Ruimte voor verbindingen, samenwerken en kennisdeling.
 • Slagvaardig/kleinschalig
 • Er moet sprake zijn van een reële slagingskans

5. De broedplaats (community buiding)

 • Niet op papier, maar in de praktijk,
 • Niet via protocollen, maar in dialoog en betekenisgeving
 • Niet evidence based, maar experience based
 • Niet via organisaties, maar via het organiseren van oplossingen
 • Niet met het hoofd, maar met hoofd , hart en buik
 • Niet vanuit de ratio, maar vanuit de relatie ( zijn we trots, tevreden en gelukkig met de situatie)

6. Duurzame oplossingen met werkgemeenschappen (community)

In de werkgemeenschap streven we er vervolgens naar om op basis van de integrale ondersteuningsvraag van cliënten, op het juiste moment, met de juiste mensen, de juiste interventie te doen. In onderlinge samenhang, niet meer dan nodig, en zoveel als noodzakelijk om aan deze ondersteuningsvraag te beantwoorden. In deze werkgemeenschappen worden de complexe vraagstukken duurzaam opgelost.


Perspectief

Organisaties floreren door een creatieve, effectieve en flexibele samenwerking. Denken en werken vanuit de toegevoegde waarde van het potentieel van je organisatie. Van binnen naar buiten.

Om tot de gewenste doorbraken te komen moet je ruimte creëren, een springplank om tot oplossingen komen waar klanten, medewerkers en stakeholders trots op zijn.

Dat is verandering. Dat is vooruitgang. Dat is onze specialiteit.

publicatie_InzichtInDynamiek

publicatie_BenuttenVanDynamiek